Gouverneur/Gouvernij Logga Ut | Ämnen | Sök
Listskötare | Registrera | Redigera Användarprofilen

Vallon- och smedsläkts-forum » Vallonsläkter » Gouverneur/Gouvernij « Föregående Nästa »

  Tråd Senaste Postare Poster Sidor Senaste Post
  Starta Nytt Ämne        

Författare Meddelande
 

Stefan Simander
Postat den Tisdagen den 26 Oktober, 1999 - 0:34:   

(Ur Uppsala Domkapitel E V 88:1 sidan 39) "Jagh
kan ödmiukeligen E. HögW:tt icke oförmält låtha,
att här widh Löfsta Bruuk är en Franssman widh
nampn Lenhardt Gouvernij Körare, som för 8 år här
tillförne, kom uthi Echtenskap widh Österby medh
en Franssösk qwinna ben:d Maria Debee, hwilken
intz öffuer ett halfft år war hoos honom, ty för
henness fyllerij skull, wart dhem emellan
oenigheet, så att han råkadhe en gång slåå henne,
hwarföre hon sädan emott hanss willio reste ifrå
honom in Junio Anno 1646. Mannen förmante henne
bliffua qwar, men hon nekadhe, och föreste här
ifrån til Österby, thär ifrå till Stocholm,
hwarest hon steegh till Skepss åth Holland.

Samma dagh som hon reeste ifrå sin man förb:te
Lenhardt, så haffua tre Franssoser som här widh
Löffsta Bruuk boendess äro, mött henne, som rådde
och förmante henne att bliffua qwar hoos sin man,
men hon nekadhe aldeless och sadhe, här kommer
iagh aldrigh mehre. /:Samma pärsoner haffua här
uthgiffuitt denne medfölliande wittness
skrifft.:/
Sädhan är förb:de qwinna år 1647 som andre
Fransoser berätta sedder uthi Hollandh, stigandess
på Skepp iblandh besolningzfolk (besoldningsfolk,
värvade krigare), och resandess till Spanien. Och
inga andra berättelsser haffuer man till denne
tijden hört eller sport om henne; och alle
Franssoserne här omkring widh bruken, som henne
kiende, säja fulleligen att hon kommer aldrig mehr
hijtt.

Nu är offuanb:te Lenhard Gouvernij, hennes
qwarlåtne man, sinnader, medh flitigh begieran att
fåå begiffua sigh i Echtenskapett trijdie resan:
Till ålderss kan han wara widh pass 50 åhr.
Hwarföre will man detta till E. HögW:tz Fadherlige
betänkiande och gode disposition heemstella, om
detta kan honom nu tillåtitt bliffua eller icke.
Förmodandess här uppå ödmiukeligen swar medh tedh
första.

E. HögW:tt och Faderlige godheett, medh Heele E.
HögW:ttz kiere omwårdnadh, uthi dhen Högstes Gudz
nådige beskierm, till all långhwarigh Lijffz
Wälmågo, ödmiukeligen här medh befallandess. Aff
Löffsta dhen Januarij Anno 1654. U R D:ni
Submihse Colens. Magnus Ivarj, P(astor) L(oci)
(Med hand på penna)
...
 

Kjell Lindblom
Postat den Onsdagen den 05 April, 2000 - 9:45:   

Den omnämnda vittnesskriften återfinns bland skrivelserna från Tierps socken (Uppsala Dk vol E V 33:1 sid 141):
Bekenna wi os undertecknade som medh napn och boumärke under för mälte ähre at när lina gufwernöörs hustru Maria Debee drogh i från honnom mötte wij henne på wegen och bödh hon os farawäll och sade at hon skolle drage i från honnom och aldrij till honnom komma mehr och thet hennde Anno 1646 uthj Junij manen at thet så i sanningen ähr setia wij wåre nam och boomärken her under Datum
Löfsta brug den 11 Januarij 1654.
wittnen ähre tese Nicolas Wilmot
Martin Martinel
Winntzin Döklär

Skriv Ditt Meddelande Här
Posta:
Användarnamn: Meddelande Information:
Detta är en privat meddelande area. Endast registrerade användare och listskötare kan posta meddelanden här.
Lösenord:
Alternativ: Aktivera HTML kod i meddelanden
Automatisk aktivering av URL-strängar i meddelanden
Åtgärd: